İletişim Bilgileri     Arama

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Bağımsızlık ve Başkanlık Tartışmaları

  • Anasayfa
  • Analiz
  • Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Bağımsızlık ve Başkanlık Tartışmaları
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Bağımsızlık ve Başkanlık Tartışmaları

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Bağımsızlık ve Başkanlık Tartışmaları

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nde uzunca bir süredir gündemin ana maddesini “bağımsızlık referandumu ve başkanlık sistemi” oluşturmaktadır. IKBY'deki siyasal parti ve oluşumların meseleye yaklaşımları, gittikçe keskinleşen bir cepheleşmeye yol açmaktadır.

IKBY'de siyasi partilerin genel anlamda bağımsızlık karşıtı söylemlerden kaçındıkları gözlemlenmektedir. Kürdistan'ın bağımsızlığı konusunda hiçbir grup ya da siyasi parti “bağımsızlık karşıtı” bir konumda görünmek istememektedir. Bu tutumda kimilerinin gerçekten bağımsızlıktan yana olmaları etkili olurken, kimilerinin ise bağımsızlık karşıtı pozisyona bürünmenin siyasi arenadaki karşılığından çekinmeleri önemli rol oynamaktadır.

IKBY'deki siyasi partilerin açıktan bağımsızlık karşıtı bir tutum takınmamalarına rağmen, aralarında bu konuda önemli tartışma noktaları mevcuttur. Tartışma noktalarından birisini bağımsızlık için gerekli görülen konjonktür, diğerini başkanlık sistemi oluşturmaktadır.

Bağımsızlık ve başkanlık eksenindeki tartışmaların yaşandığı siyasal atmosfer ise, -Türkiye'de oluşan siyasi atmosfere benzer şekilde-, keskin bir mahiyete sahiptir. Taraflar meseleye dair alternatif “üçüncü bir yaklaşım”ın olamayacağı kanaatiyle hareket etmektedir. Bu bağlamda, bağımsızlık ilanı bu şartlarda Kürtlere ne kazandırır, ne kaybettirir; taraflar, kutuplaşmış siyasi ortam içerisinde bu durumu mantık süzgecinden geçirecek şekilde gündeme taşıyamamaktadır. Böylelikle iki keskin cephe siyasi arenada boy göstermektedir: “bağımsızlık yanlıları” ile “bağımsızlık karşıtları”.

 

Bağımsızlık Sürecinin Reel-Politik Zemini

Bağımsızlığın siyasi olarak keskin bir karşıtlık düzleminde tartışılması, meselenin reel olarak değerlendirmesini de zorlaştırmaktadır. Bu nedenle konunun bütüncül bir şekilde ele alınmasını sağlayacak şu sorular cevapsız kalmaktadır:

Ø  Mevcut şartlarda olası bir bağımsızlık adımı, Bölgesel Yönetimi nasıl etkileyecektir?

Ø  Uluslararası ve bölgesel güçler buna nasıl bir tepki verecektir?

Ø  Bağımsızlık ilanıyla beraber Irak merkezi hükümeti nasıl bir reaksiyon gösterecektir?

Ø  Kürdistan yönetimi, özellikle olası karşı reaksiyonları ne oranda göğüsleyebilecektir?

Ø  Erbil ve Süleymaniye ekseninde fiili bir siyasi bölünmüşlük içerisinde bulunan, başka bir ifadeyle siyasi bütünlüğün/ulusal birliğin henüz oluşturulamadığı bir ortamda bağımsızlık yönünde atılacak bir adım ne tür olumsuz sonuçlar doğuracaktır?

Ø  IKBY'deki etkili grupların farklı güç odaklarına dayanarak yürüttükleri “Barzani/başkanlık” karşıtlığı, bağımsızlık fikrine ne oranda olanak tanımaktadır?

Benzeri istifhamları daha da uzatmak mümkündür. Ancak oluşan gergin ve kutuplaştırıcı siyasal ortam, bu tür soruların yeterince irdelenmesine imkân vermemektedir. Bunun yanı sıra, bağımsızlık karşıtlarının izledikleri kimi olumsuz politikaların aslında bağımsızlık yönündeki olası adımları bloke etmeyi hedeflediği ve bu tür istifhamları arttırmaya çalıştığı da dile getirilebilir.

 

Bağımsızlık Fikrinin Siyasal Bir Aksiyona Dönüşme Süreci

Bağımsızlığın, Güney Kürtlerinin ve onların mücadelesine öncülük eden KDP'nin hiç sönmemiş arzularından olduğu bilinmektedir. Bağımsızlık referandumu fikri henüz ortaya atılmadan Mesut Barzani'nin defalarca “Bağımsızlık Kürtlerin en doğal hakkıdır. Şartlar olgunlaştığında bu durum gerçekleşecektir” şeklindeki açıklamaları kamuoyuna yansımıştır.

IKBY'de 2015 yılında KDP öncülüğünde, -IŞİD'in Musul'u alarak Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin topraklarına yönelmeden hemen önce- bağımsızlık referandumuna hazırlık yönünde birtakım çalışmalar başlatılmıştı. Bunun için uluslararası ve bölgesel güçler nezdinde siyasi nabız yoklamalarına da girişilmişti. Ancak aniden başlayan IŞİD saldırıları, Kürdistan yönetimini beklenmedik şekilde zora soktu. Bu durum, Kürdistan'ın bağımsızlığı için imkânların ne derece yeterli olduğu tartışmalarını beraberinde getirdi. Bununla beraber birçok cephede IŞİD'e karşı savunmaya geçen Peşmergenin durumundan istifade ederek KDP rakiplerinin başlattığı başkanlık karşıtı bir toplumsal kalkışma niteliğinde olan olaylar, aslında başkanlık üzerinden bağımsızlık fikrine karşı kurulan bir siyasi barikat teşebbüsüne dönüştü.

 

IKBY'deki Siyasi Taraflar ve Bağımsızlık/Başkanlık Tartışmalarına Yaklaşımları

IKBY'de etkili olan partiler;

Ø  Mesut Barzanî'nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP),

Ø  Celal Talabanî'nin liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB),

Ø  KYB'den ayrılan Noşirvan Mustafa liderliğinde 2009'da kurulan GORAN (Değişim) Hareketi,

Ø  Selahadin Behadin liderliğindeki Yekgirtuya İslamî (Kürdistan İslamî Birliği),

Ø  Liderliğini Ali Bapir'in yaptığı Komala İslamî (İslam Cemaati) Partisi

Ø  Şeyh İrfan Ali Abdülaziz'in liderliğindeki Bizutnawai İslâmî le Kürdistan (Kürdistan İslamî Hareketi)'dır.

Bunların dışında Kürdistan Emekçiler Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi gibi partiler de bölge siyasetinin birer unsurudurlar. 2002 yılında kurulan ve PKK ile bağlantısı açık olan ve seçimlere girmesine izin verilmeyen Demokratik Çözüm Partisi (DÇP) de bölge siyasetinde yer edinmeye çalışmaktadır. Ayrıca Türkmen, Arap, Asuri, Süryani, Keldani gibi toplulukların da partileri bulunmaktadır.

Söz konusu parti zenginliği çerçevesinde IKBY'de siyaset, genellikle geçmişte KDP ve KYB etrafında dönmekteydi, ne var ki iki parti arasında 2002'den bu yana devam eden ve “Kürdistan Demokratik Yurtsever İttifakı” olarak bilinen ittifak, KYB'nin GORAN'dan kaynaklanan güç kaybı nedeniyle gün geçtikçe zayıflamaktadır. KYB'nin ulusal solcu siyasi mirasına talip olan GORAN, gün geçtikçe KYB'nin geçmişte icra ettiği siyasi rolü üstlenmekte; KYB ise bir ana parti olmaktan öte GORAN'ın tamamlayıcısı konumuna düşmektedir. Seçmen desteği açısından KYB'yi geride bırakan GORAN, KYB'nin geçmişte kapladığı alana hâkim oldukça KYB'nin gücünün Erbil'deki karşılığına da talip olmaktadır. GORAN'ın sistem içindeki bu pozisyon arayışı, Bölgesel Yönetimin önündeki önemli siyasi sorunların başında gelmektedir. Bu bağlamda, GORAN'ın önde gelen aktör olarak belirdiği, KYB'nin aktif destek verdiği ve PKK uzantılarının hararetle katılım gösterdiği toplumsal olaylar, iki karşıt görüşün daha fazla keskinleşmesini ve dolayısıyla toplumsal kutuplaşmanın artmasını da beraberinde getirmiştir.

Toplumsal olayları körükleyen kesimler, görünürde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve çalışanların maaşlarını alamaması, bunun yanında kötü yönetim, rüşvet, yolsuzluk vb. gerekçeleri öne sürmektedirler. Ancak pazarlık konusu olarak Mesut Barzani'nin yetkilerinin kısıtlanması ve başkanın halk tarafından değil, parlamento tarafından seçilmesi gerektiği gibi argümanların dolaşıma sokulması, KDP cenahında toplumsal olayların bağımsızlık karşıtlığı olarak algılanmasına sebebiyet vermektedir. Buna karşılık KDP'nin dillendirmeye devam ettiği bağımsızlık referandumu çıkışları, KDP karşıtlarınca blöf ve şantaj olarak değerlendirilmektedir. KDP/Barzani karşıtı bloka göre, “asıl amaç bağımsızlık değildir, bu yöndeki çabalar, kötü yönetimin üzerini örtme girişimleridir.”

Bağımsızlığa yönelik tartışmaların çerçevesi hâlâ söz konusu minval üzere sürmektedir. KDP ve Mesut Barzani bağımsızlık referandumu dedikçe, karşıt gruplar başkanlık konusunu gündeme getirmekte, Peşmerge ve İstihbarat gibi önemli kurumların Mesud Barzani'ye bağlı olmasından ve başkanın parlamentoda değil de halk tarafından seçilmesinin kendilerince sakıncalarından söz etmektedirler.

Bağımsızlık fikriyle beraber başkanlık modelinin bir paralel argüman olarak öne çıkarılması, bu iki konunun birbiriyle artık iç içe geçmesine sebebiyet vermektedir. Bağımsızlığa doğrudan karşı çıkamayanların duruşlarını başkanlık karşıtlığı üzerinden dile getirmeleri, başkanlık sisteminin kendi özgün mecrasında tartışılmasını olanaksız kıldığı gibi, bu argümanın KDP cenahında “bağımsızlık karşıtlığı” olarak değerlendirilmesini de engellememektedir.

Başkanın yetkileri ve başkanın seçilme biçiminin bağımsızlık fikriyle ne denli iç içe geçtiğini, 2015 yılının sonbaharında GORAN'ın öncülük ettiği protestolardan anlamak mümkündür. Söz konusu dönemde IKBY'de mevcut hükümet, bir tür ulusal birlik hükümeti şeklindeydi ve GORAN, neredeyse KDP kadar bakanlığa sahip bulunmaktaydı. Dolayısıyla GORAN ve diğer tüm siyasi partilerin ortak olduğu bir hükümet işbaşındayken yaşanan ekonomik zorluklar veya genel ifadeyle kötü yönetim, ister istemez hükümet ortaklarının tümünün ortak sorumluluğunda bulunmaktaydı. Ancak GORAN'ın hükümetin büyük bir ortağı olmasına rağmen muhalefet partisi gibi, kötü yönetimden şikâyetçi olup ekonomik zorlukları ön plana çıkararak halkı sokak gösterine davet etmesi, farklı değerlendirmelere yol açtı. Ekonomik zorluklar ve kötü yönetim üzerinden başlatılan protestoların, kısa süre sonra KDP ve Barzani karşıtlığına dönüşmesi ve başkanlık sisteminin pazarlık konusu yapılmaya çalışılması, meselenin aslında farklı gayeler taşıdığı düşüncesini besledi. KDP/Barzani ise, bu durum karşısında bazı radikal tedbirlere başvurarak GORAN üyelerini kabineden uzaklaştırdığı gibi, GORAN'lı parlamento başkanının da Erbil'e girişine müsaade etmedi ve son olarak 16 Haziran 2016 tarihinde GORAN lideri Noşirvan Mustafa hakkında tutuklama kararı çıkarttı.

Başkanlık sistemi ve Barzani'nin yetkilerinin tartışılması siyasi olarak olağan görülebilir. Ama IŞİD saldırılarının oldukça kritik bir aşamada olduğu, merkezi hükümetle ilişkilerin kopma noktasında bulunduğu, bütçe payının kesilmesiyle ekonomik zorlukların baş gösterdiği ve bağımsızlık referandumunun gündemde olduğu önemli bir dönemeçte başkanlık sisteminin gerilimi tırmandıran ayaklanmalarla eş zamanlı gündeme taşınması, başkanlık tartışmalarının, bağımsızlık girişimlerine yönelik dolaşıma sokulduğuna dair görüşlerin güçlenmesine sebebiyet vermektedir.

Analizimizin girişinde ifade edildiği gibi, IKBY'de PKK ve çevreleri dışında bağımsızlık fikrini doğrudan hedef alan herhangi bir kurumsal çıkışa rastlamak neredeyse imkânsızdır. Ancak doğrudan bağımsızlığı hedef almayan karşıt tavırları, başkanlık tartışmalarına karşı takınılan olumsuz ve uzlaşmacı olmayan tavırlardan okumak büyük oranda mümkündür. Bu bağlamda GORAN ve KYB'nin başkanlık sistemini öne sürerek bağımsızlığa dair esas fikirlerini perdeleme aracı haline getirdikleri ileri sürülebilir. Kaldı ki IKBY siyasetinde ağırlığı olan bu iki grubun, zaman zaman Bağdat merkezi yönetimiyle beraber hareket ettikleri ve bu minval üzere fikir beyan ettikleri de gözlemlenmektedir.

Başkanlık tartışmalarına Komal ve Yekgirto gibi İslami partiler de katılmış, bu noktada büyük oranda GORAN ve KYB'nin yanında yer alarak, bu mesele üzerine düzenlenen düzinelerce “çözüm toplantılarına” iştirak etmişlerdir. KDP ise bu tür toplantıları art niyetli girişimler olarak gördüğü için iştirak etmemiştir. Bu noktada KDP'nin yanında duran tek İslami parti Bizutnava İslami Partisi'dir.

Başkanlık tartışmalarına gelince rakipleri, KDP'nin aksine başkan seçiminin halkoylamasıyla değil, parlamento aracılığıyla yapılmasını talep etmektedir. İlk bakışta bu da bir tercih meselesi olarak algılanabilir. Ancak mevcut parlamentoda KDP karşıtı bloğun sandalye sayısı toplamı, KDP'nin sandalye sayısını geçmektedir. GORAN ve KYB bundan yola çıkarak başkanın Meclis tarafından seçilmesi planıyla, Mesud Barzani'yi diskalifiye etmeyi amaçlamaktadır. Onlara göre Barzani'nin diskalifiye edilmesi, aynı zamanda KDP'nin de etkisizleştirilmesi ve kendi önlerinin açılması anlamına gelmektedir. Bunun farkında olan KDP ise, doğal olarak başkan seçme yetkisini parlamentoya devretmeye yanaşmamaktadır.

Barzani'nin saf dışı bırakılması, aynı zamanda bağımsızlık fikrinin de akamete uğratılması ihtimalini doğurmaktadır. Dolayısıyla rakip grupların, bağımsızlığa doğrudan karşı çıkmak yerine Barzani'nin yetkilerine ve başkanlık seçiminin yöntemlerine müdahale etmeyi daha risksiz bir alan olarak gördükleri söylenebilir.

GORAN, yakın bir zamanda KYB'den kopmasına karşın KYB'yi de geride bırakan bir başarı elde etmiş ve aralarındaki rekabet daha da kızışmıştır. Ancak son süreçte bu iki grup, KDP karşıtlığı üzerinden yeniden bir ortaklık tesis ederek safları sıkılaştırma yoluna girmişlerdir. Bu sürecin sonucu olarak 17 Mayıs 2016 tarihinde taraflar arasında anlaşma sağlanmıştır. Bu iki grupla beraber neredeyse diğer tüm grupların bir araya gelmesi ve KDP düşmanlığı tescilli PKK'nin de bu bloğa eklenmesi, daha “derin” ihtimalleri de gündeme getirmektedir.

KDP karşıtlığını tahkim eden ana güçlerden biri, İran olarak görülmektedir. İran'ın bağımsızlık fikrine, dolayısıyla merkezi hükümetten ayrılmaya sıcak bakmadığı, hatta kimi malum gruplarla iyi ilişkiler içerisinde olduğu bilinmektedir. Ancak tüm bunların sadece İran üzerinden okunması eksik bir yaklaşım tarzıdır. Barzani karşıtlarını bir araya getirme noktasında başka güç odaklarını da aramak gerekmektedir. Yine bu durum, ister istemez Türkiye'deki şartları ve başkanlık sistemini arzulayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşıtı cepheyi akıllara getirmektedir. Türkiye'de bir araya gelmesi ihtimal dâhilinde bile olmayan grupların Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir araya getirilmesinin perde arkası irdelendiğinde, tüm yolların Washington'a ve diğer Batı başkentlerine çıktığı bilinmektedir. Türkiye/Tayyip Erdoğan ile IKBY/Barzani yönetimi arasındaki kökleşmiş ilişkilere bakıldığında aslında benzer bir durum kendini ele vermektedir. Bölgesel ittifakların veya düşmanlıkların giderek keskin bir hâl almaya başladığı mevcut konjonktürde Türkiye ile KDP/Barzani arasındaki ilişki ve eşgüdüm, iki tarafın da aynı merkezlerden hedef alınmasına yol açmaktadır. Çünkü Türkiye ile bölgesel düzlemde önemli ölçüde ortak bir vizyonu paylaşan tek gücün, -Katar dışında- şimdilik KDP ve Barzani olduğu söylenebilir. Türkiye'de 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından Barzani'ye dönük olarak da benzer bir darbe sürecinin devreye sokulacağı iddiaları, söz konusu yaklaşımı destekler mahiyettedir.

 

Sonuç ve Değerlendirme

IKBY'de bağımsızlık ve başkanlık tartışmaları gündemin ana maddesini oluşturmaktadır. Söz konusu tartışma, bölgedeki siyasi tarafların pozisyonunu belirlemekte ve keskin bir kutuplaşmaya sebebiyet vermektedir. Tarafların ABD, İsrail, Rusya, İran ve Türkiye gibi küresel ve bölgesel güçlerle siyasi ortaklıklar geliştirmesi de kutuplaşma zeminini beslemektedir.

Son süreçte Barzani yönetimi ile ABD arasında imzalanan resmi antlaşma, ABD'den Barzani'nin başkanlığına destek açıklaması gelmesi, IKBY'nin önemli bir bölgesel müttefiki olan Türkiye'de darbe teşebbüsünün başarısız olması ve Barzani öncülüğünde Musul operasyonunun başlatılması gibi unsurlar siyasi güç dengelerini etkileyebilecek mahiyette gelişmelerdir. Bu gelişmelerin, IKBY'deki iç siyasi atmosfere etki edeceği ve bağımsızlık-başkanlık tartışmalarında Barzani'nin daha güçlü bir konuma sahip olacağı ileri sürülebilir.

IKBY'deki siyasi kutuplaşmanın olası bağımsızlık ilanından sonra da devam edeceğini tahmin etmek güç değildir. Zira mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda Bağımsız Kürdistan'ın hangi oranda “birlik ve bütünlük içerisinde” olacağı tartışmalıdır. Hatta gerginliğin dozajı azaltılmadığı takdirde GORAN ve KYB'nin etkin bulunduğu Süleymaniye çevresiyle KDP'nin güçlü olduğu Erbil çevresi arasındaki ayrışma sonucunda Kürdistan'ın ikiye bölüneceği bile öngörülebilir.

Son olarak, Barzani liderliğindeki IKBY'nin Sünni Arap aşiretleriyle ittifak senaryolarına değinmek yerinde olacaktır. Özellikle Musul yöresinin IŞİD hâkimiyeti sonrası nasıl bir yapıya evrileceği belirsizliğini korumaktadır. Söz konusu yörenin Irak Merkezi Hükümeti ile bütünleşmesi zayıf bir ihtimaldir. Bu bağlamda, Barzani'nin, önümüzdeki dönemde Sünni Arap Musul yöresi aşiretleriyle çeşitli ittifaklar kurması da mümkündür.